Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza  XIX edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2018/2019.

Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży kończących się egzaminem maturalnym – liceum ogólnokształcącego lub technikum (w tym również do tegorocznych absolwentów dotychczasowych gimnazjów), zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju. 

Stypendia są przyznawane w 3  kategoriach:

  1. naukowa – za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 przy średniej ocen co najmniej 4,75
  2. artystyczna – za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 przy średniej ocen co najmniej 4,0
  3. sportowa – za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018 przy średniej ocen co najmniej 3,75.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół dla młodzieży (kończących się egzaminem maturalnym – liceum ogólnokształcącego lub technikum) i otrzymali w roku szkolnym 2017/2018 co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu”.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminiedo dnia 15 lipca 2018 r. na formularzu wniosku o przyznanie stypendium.

UWAGA

W przypadku osiągnięć uzyskanych w okresie ferii letnich (roku szkolnego 2017/2018) powyższy wniosek należy uzupełnić o te osiągnięcia w terminie do dnia 3 września 2018 r. na formularzu uzupełniającym.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium oraz formularz uzupełniający dostępne są na stronie www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu” oraz w siedzibie Starostwa.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w wyżej wymienionych terminach w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 402 i 403 bądź przesłać pocztą na adres Starostwa (UWAGA: decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Do wniosku należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną przez organ wystawiający kopię świadectwa szkolnego,
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Wnioskującego uzyskane w roku szkolnym 2017/2018. Dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na podstawie których przyznawane będą punkty dodatkowe).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 71/722 18 41 oraz 71/722 18 22 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w pok. nr 402 i 403 .

 

Źródło: powiatwrocławski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz
Proszę wpisz swoją nazwę